Уведомление за поверителност


    Радваме се, че проявявате интерес към нашата компания и продукти. Групата (както е определена по-долу) приема много сериозно Вашите права за защита на личните данни и ние сме изключително ангажирани да подобряваме Вашия опит като клиенти в съответствие с всички действащи закони и разпоредби за защита на данните. По-долу ще намерите нашето Уведомление за поверителност, което обяснява начина, по който обработваме Вашите лични данни.

    С оглед на горното, "УЪРЛПУЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, дружество, учредено съгласно законодателството на България, част от Групата („Group“), с регистрирано седалище на адрес бул. Драган Цанков №36, блок Б, ет. 4, офис 412, София, 1057 („Whirlpool“, „нас“ или „ние“), в качеството си на администратор на данни, възнамерява да осигурява на лицата, включително, но не само на потребителите („Потребители“, „вие“ или „ваши“) на тази уеб страница („Уеб страница“), информация относно начините, използвани за събиране и обработване на лични данни, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните № 679/2016 на ЕС („Регламента“) и всички други приложими местни закони и наредби

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

    Ние събираме (1) лични данни, които Вие доброволно сте споделили с нас, (2) данни относно Вашата активност на Уеб страницата и (3) информация, която е предоставена или събрана от други източници.

    Ние не събираме специални категории лични данни, свързани с Вас (напр. данни за здравето или съдебни данни).

    За повече информация кликнете тук

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

    Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме заявените услуги, включително, но не ограничено до, позволяващи Ви да сърфирате в Уеб страницата, да отговаряме на искания и да взаимодействате с нашите услуги.

    Само с Ваше съгласие ние можем и да обработваме също така Ваши лични данни, за да ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения, включително оферти и отстъпки от нас и от наши доверени партньори.

    За повече информация кликнете тук

НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

    Ние използваме Вашите данни, за да ви позволим да използвате Уеб страницата и съответните услуги.     Вашите лични данни се събират и за да спазваме законови задължения или за да защитим законовите интереси на Whirlpool.

    Без определени данни, ние може да нямаме възможност да ви предлагаме услуги или да Ви осигурим достъп до Уеб страницата, в зависимост от случая.

    За повече информация кликнете тук

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

    Ние използваме Вашите лични данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на планираните цели.

    За повече информация кликнете тук

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

    Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас. За тази цел ние сме въвели подходящи административни, технически и физически мерки, проектирани да предпазват Вашите лични данни срещу изгубване, кражба и неоторизирана употреба, разкриване на промяна.

    За повече информация кликнете тук

    

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

    Ние можем да споделяме Вашите данни с (1) доставчици на услуги, (2) компании, които са свързани с нас и (3) публични институции, когато е позволено от приложимото законодателство.

    След Ваше съгласие ние можем да споделяме Вашите лични данни и с наши доверени партньори за техни маркетингови цели.

    За повече информация кликнете тук

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

    Вашите данни може да се прехвърлят към други субекти извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Във всички случаи ние винаги гарантираме, че са предприети съответни и подходящи защитни мерки съгласно Регламента.

    За повече информация кликнете тук

ВАШИТЕ ПРАВА

    Наред с редица други, Вие имате право на достъп, интегриране, актуализиране, коригиране и изтриване на Вашите лични данни.

    За повече информация кликнете тук

КОНТАКСТ С НАС

    Може да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на следния адрес data_protection_emea@whirlpool.com. Ние можем да променяме или актуализираме настоящото Уведомление за поверителност и с цел спазване на действащото законодателство.


1. ВИД НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

    Whirlpool ще обработва следните категории данни: Вие може да се свържете с нас, като използвате формуляра ни за контакт с нас. Ние можем да променяме или актуализираме настоящото Уведомление за поверителност и с цел спазване на действащото законодателство.

    a) Данни, свързани с Вас

    Whirlpool обработва лични данни за Вас, събрани или предоставени от няколко източници, включително, но не само лични данни, предоставени от Вас директно при откриването на акаунта и/или регистрирането на закупения продукт, както и когато искате информация, помощ и дакупуване на продукти на Whirlpool от онлайн магазина, като например име, фамилия, адрес на местоживеене, имейл, телефонен номер.

    Такива данни се обработват само до степента, която е необходима за изпълнение на целите, посочени в настоящото Уведомление за поверителност. От Whirlpool се изисква да съхранява личните данни като анонимни и да премахва такива данни, когато не е необходимо да обработва лични данни в идентифицируема форма за целите обработката.

    b) Данни от сърфирането

    Уеб страницата събира лични данни за Потребителите за технически и функционални цели. Тези данни не се събират с цел идентифициране на Потребителя, но може да са предпоставка за идентифициране на същия, ако например данните се сравняват с други данни, притежавани от трети страни. Такива категории данни включват IP адреса и името на домейна на компютъра на Потребителя, URI (Uniform Resource Identifier) адреси на заявените източници, времето на заявката, начина, използван за изпращане на заявката до сървъра, обемът на получения като отговор файл, цифровия код, свързан със статуса на отговора от сървъра и други параметри, свързани с операционната система, използвана от устройството на Потребителя. Такива данни се използват единствено, за да се събира анонимна статистическа информация относно използването на Уеб страницата и да се контролира нейната правилна работа, като тези данни се съхраняват в съответствие с нашите изисквания за съхраняване на записи. Такива данни може да се използват за установяване на отговорността в случай на евентуални компютърни престъпления срещу Уеб страницата. Ние можем да събираме лична информация на нашата Уеб страница чрез различни категории бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля прегледайте нашето Уведомление за бисквитки


2. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

    Когато е приложимо, ние ще обработваме Вашите лични данни, които сме събрали или са ни били предоставени, за следните цели:

    a) да ви позволим да се регистрирате на Уеб страницата чрез откриване на личен акаунт, да регистрирате даден продукт на Уеб страницата и да закупите продукт от Уеб страницата;

    b) да осъществявате онлайн покупка на продукта и да Ви предоставим допълнителни услуги (следпродажбени услуги, предотвратяване на измама, управление на върнати продукти);

    c) да извършваме доставки до дома на нашите продукти и да Ви предоставяме всички заявени услуги;

    d) да организираме ремонт на Вашия продукт;

    e) да управляваме исканията за информация, които ни изпращате, включително обработка на оплаквания и съобщения, получени чрез нашата интерактивна чат услуга;

    f) да участвате в промоции/конкурси с награди;

    g) да спазваме законовите разпоредби и правила и да упражняваме нашите права пред съдилищата;

    h) след Ваше съгласие и без да се накърняват законните интереси на Whirlpool – да Ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения, свързани с нашите продукти и услуги по електронен път (включително имейл, SMS, MMS, уведомления от социални мрежи, мобилни приложения);

    i) освен ако не се откажете, да се свързваме с Вас по телефона с маркетингови цели (неавтоматизирано) и по пощата на хартия;

    j) да Ви изпращаме съобщения за обслужване на клиенти относно продукти, регистрирани от Вас или към които сте проявили интерес и за да извършваме проучвания относно удовлетвореността на клиентите;

    k) след Вашето съгласие – да споделим Ваши лични данни за персонализирани маркетингови съобщения с наши избрани доверени партньори, както е посочено в Раздел 6 по-долу; и

    l) да изпълняваме дейности, полезни при прехвърляния на компанията и клонове на компанията, придобивания, сливания, разделяния или друго преобразуване и за изпълнението на такива дейности.


3. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ

    a) Предоставянето на личните данни за целите по Раздел 2, пар. a), b), c), d), e) и f) е необходимо с цел данните, които са ни били предоставени или споделени с нас, което включва, но не се ограничава до, регистрирането в Уеб страницата, онлайн закупуването на продукти и използването на съпътстващи конкретни услуги, както и участието в промоции и конкурси с награди;

    b) Предоставянето на личните данни за целите по Раздел 2, пар. g) е задължително, тъй като се изисква от действащото законодателство;

    c) Предоставянето на личните данни за целите по Раздел 2, пар. h) и k) е по избор. Ако няма съгласие от Ваша страна, Whirlpool, компаниите, които са част от Групата и/или доверени партньори няма да могат да Ви изпращат персонализирани маркетингови съобщения чрез автоматизирани средства. Във всеки случай, след оттегляне на съгласието на Потребителите, ние повече няма да обработваме личните данни за целите на параграфи h) и k) по-горе. Ние очакваме такова съгласие за получаване на маркетингови съобщения и споделяне на данни (когато е уместно) да се даде от субекта, чийто лични данни се предоставят;

    d) Предоставянето на личните данни за целите по Раздел 2, пар. i), j) и l) е необходимо за да се отстояват законните интереси на Whirlpool и Групата, които ще бъдат подходящо балансирани спрямо Вашите интереси.

    Ние можем да използваме също така, в съответствие с действащите закони за защита на данните, Вашите електронни координати (имейл, телефонен номер), които сме събрали във връзка с продажбата на даден продукт или услуга, за да Ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения, свързани с подобни продукти или услуги. В този случай може да възразите на такава употреба на вашите електронни координати, като кликнете върху връзката „unsubscribe“ (отписване) в долната част на имейла/SMS-а всеки път, когато получите персонализирано маркетингово съобщение; или в съответствие с Раздел 9 по-долу от настоящото Уведомление за поверителност.


4. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

    Whirlpool ще обработва личните данни колкото дълго е необходимо, за да се постигнат планираните цели, съгласно Раздел 2 по-горе. При всички случаи ке прилагат следните срокове на съхранение:

    a) данните, събрани за целите по Раздел 2, пар. a), b) and c), d), e) и f) ще се съхраняват за срока, изрично необходим за да се отговори на искания на субекти на данни и в съответствие с действащото законодателство и разпоредби;

    b) данните, събрани за целите по Раздел 2, пар. g) ще се съхраняват за срока, задължително предвиден от действащите законови разпоредби (напр. за данъчни цели);

    c) данните, събрани за целите по Раздел 2, пар. h) и k) ще се съхраняват за максималния срок за съхранение на данни, определен от действащите законови разпоредби; и

    d) данните, събрани за целите по Раздел 2, пар. i), j) and l) ще се съхраняват за срок, абсолютно необходим, за да се отстояват законните интереси на Whirlpool.

    Моля, имайте предвид, че сроковете за съхранение на данни може да са различни, в зависимост от действащото местно законодателство.


5. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ    Вашите лични данни се обработват с подкрепата на информационни технологии и/или на хартиени носители и са защитени от подходящи устройства за сигурност, които да гарантират поверителността и безопасността на личните данни. По-конкретно, Whirlpool предприема подходящите административни, технически, лични и физически мерки, предназначени да предпазват съхраняваните лични данни от загуба, кражба, както и от неоторизирана употреба, разкриване или промяна на личните данни.


6. СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИ    Ние ще споделяме Вашите лични данни с наши доверени партньори, като наши доставчици на удължени гаранции, които възнамеряват да ги използват за директни маркетингови цели, само ако изрично сме Ви информирали и Вие сте ни дали конкретното си съгласие да извършваме това.

    Ние можем да споделяме Вашите лични данни с:

    a) компании от Групата Whirlpool, намиращи се във и извън ЕИП, действащи като автономни администратори;

    b) нашите внимателно избрани доставчици-трети страни , намиращи се във и извън ЕИП, като оператори на кол центрове, превозвачи, доставчици на услуги или техници и други доставчици, които работят от наше име в качеството си на надлежно определени обработващи данни за целите, посочени в настоящото уведомление; други трети страни, като част от корпоративна сделка, напр. сливане или продажба на активи.

    В горните случаи тези компании трябва да спазват нашите изисквания за поверителност на данните и сигурност и не им е позволено да използват личните данни, които получават от нас, за друга цел.

    В случай че се наложи прехвърлянеи извън ЕИП, ние ще предприемем съответните предпазни мерки съгласно Регламента. Вж. по-специално Раздел 7 по-долу.


7. ЩИТ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ЕС—САЩ И ЩИТ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ШВЕЙЦАРИЯ—САЩ    Whirlpool участва и е сертифициран за съответствие по Щитовете за лични данни ЕС—САЩ и Швейцария—САЩ. Whirlpool се е ангажирал да подчинява всички лични данни, получени от държави-членки на ЕС и Швейцария, опирайки се на рамките на Щитовете за лични данни и на приложимите принципи на рамките. За да научите повече относно рамките на Щитовете за лични данни, посетете списъка с Щитове за лични данни на Министерството на търговията на САЩ.
    Whirlpool е отговорен за обработката на личните данни, които получава, съгласно рамките на Щитовете за лични данни и впоследствие прехвърля на трета страна, която действа като представител от негово име. Whirlpool съблюдава принципите на Щита за лични данни за всички последващи прехвърляния на лични данни от ЕС и Швейцария, включително разпоредбите относно отговорността във връзка с последващите прехвърляния.
    Във връзка с личните данни, получени или прехвърлени съгласно рамките на Щита за лични данни, Whirlpool подлежи на нормативните регулаторни правомощия на Федералната комисия по търговията на САЩ.
    При определени обстоятелства от Групата може да бъде поискано да разкрие лични данни в отговор на законови искания от публични органи, включително за да изпълни изисквания, отнасящи се до националната сигурност или правоприлагането.
    Ако имате неразрешен проблем с поверителността или използването на данни, свързан с Рамката на Щитовете за данни, който по Ваше мнение не сме разрешили удовлетворително, Вие можете да се обърнете (безплатно) към нашия, намиращ се в САЩ доставчик-трета страна на алтернативно разрешаване на спорове на следния адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .
    При определени обстоятелства, по-подробно описани на уеб страницата на Щита за личните данни, Вие може да имате право да заведете правно обвързващ арбитраж, когато други процедури за разрешаване на спорове са били изчерпани.

TRUSTe


8. НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПОД 18 Г.    Уеб страницата не се занимава с лица на възраст под 18 г. и Whirlpool не събира преднамерено лични данни от лица на възраст под 18 г.


9. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ    Вие, по всяко време и безплатно, може да имате и/или да упражнявате следните права:

    a) правото да се информирате относно целите и начините за обработка на Вашите лични данни;

    b) правото на достъп до Вашите лични данни (често известно като „заявка за достъп до данните на субекта“). То ви предоставя възможност да получите копие на личните данни, които притежаваме за Вас;

    c) правото да помолите за актуализиране или коригиране на личните данни, които притежаваме за Вас. То ви предоставя възможност да коригираме каквито и да са непълни или неточни данни, които притежаваме за Вас, макар че може да е необходимо да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте;

    d) правото да заявите изтриване на Вашите лични данни. То Ви предоставя възможност да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато за нас не съществува основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това имате правото да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите на обработката или когато ние трябва да изтрием Вашите лични данни, за да спазим местото законодателство. Имайте предвид обаче, че ние не винаги ще можем да изпълним Вашето искане за изтриване поради конкретни правни основания, които ще Ви бъдат съобщени, ако е приложимо, към момента на Вашето заявка;   (процедура за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни)

    e) правото да ограничите обработването на Вашите лични данни.
    То ви предоставя възможност да ни помолите да прекратим обработването на Вашите лични данни в следните хипотези:
        (а) ако желаете ние да установим точността на данните;
        (b) когато използването от наша страна на данните е неправомерно, но Вие не искате от нас да ги изтрием;
        (с) когато имате нужда ние да съхраняваме данните, дори и вече да не го изискваме, тъй като Ви е необходимо да установите, упражните или да се защитите от правни претенции; или
        (d) Вие сте възразили да използваме Вашите данни, но ние трябва да проверим дали имаме надлежни законови основания да ги използваме.


    f) правото да възразите на обработването, изцяло или частично, на Вашите лични данни, когато ние се позоваваме на правен интерес (или на този на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите на обработката по тази причина, тъй като смятате, че тя оказва влияние върху Ваши основни права и свободи. В някои случаи ние можем да докажем, че имаме убедителни законови основания да обработваме Вашата информация, което надхвърля Вашите права и свободи;

    g) когато ние разчитаме на Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, правото да оттеглите съгласието за обработката на Вашите лични данни свободно и по всяко време, също чрез кликване върху опцията за отписване в долната част на нашите маркетингови съобщения;

    h) правото за преносимост на Вашите лични данни към Вас или към различен доставчик. Ние ще предоставим на Вас, или на трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни по структуриран, обичайно използван, машинно четим формат;

    i) Правото да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на data_protection_emea@whirlpool.com и

    j) правото да подадете оплакване до компетентния национален или съдебен орган за защита на данните.

    Ако желаете да упражните правата, посочени по-горе, или да повдигнете въпроси относно личните данни, които притежаваме за Вас, моля, изпратете ни имейл на следния адрес data_protection_emea@whirlpool.com или ни пишете на: "УЪРЛПУЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, бул. Драган Цанков №36, блок Б, ет. 4, офис 412, София, 1057, на вниманието на Отдела за защита на данните.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ

    Ние правим редовен преглед на настоящото Уведомление за поверителност. Настоящото Уведомление за поверителност беше последно актуализирано през май 2018 г.


 Разбирам и приемам 
-=-
Developed by iSH
Click to Open Popup Box!