Уведомление за поверителност

Радваме се, че проявявате интерес към нашата компания и продукти. Beko Europe приема много сериозно Вашите права за защита на личните данни и ние сме ангажирани да подобряваме Вашия опит като клиенти в съответствие с всички действащи закони и разпоредби за защита на данните. По-долу ще намерите нашето Уведомление за поверителност, което обяснява начина, по който обработваме Вашите лични данни.

Ние, Beko Europe Bulgaria EOOD, дружество, учредено съгласно законодателството на България, с регистрирано седалище на адрес 36, Dragan Tsankov Blvd. World Trade Center - block B, floor 4, office 412 Sofia, 1113, част от Beko Europe, („Дружеството"„нас" или „ние"), в качеството ни на администратор на данни, възнамеряваме да осигурим на потребителите на нашия уебсайт, нашите приложения и/или нашите домакински уреди, които се свързват с Интернет (съответно "Уеб страница""Приложения" и "Смарт Уреди") и на всякакви други лица, комуникиращи с нас („Потребители"„вие" или „ваши") информация относно начините, използвани за събиране и обработване на лични данни, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните № 679/2016 на ЕС („Регламента") и всички други приложими местни закони и наредби.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние събираме (1) лични данни, които Вие доброволно сте споделили с нас, (2) данни, които събираме като сключваме сделки с вас по продажба на стоки и предоставяне на услуги, (3) данни, събрани от нашите кол центрове, (4) данни относно Вашата активност на Уеб страницата и (5) информация, която е предоставена или събрана от други източници.

Ние не събираме специални категории лични данни, свързани с Вас (напр. данни за здравето или съдебни данни).

За повече информация кликнете тук.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме заявените услуги, включително, но не ограничено до, да се свържем с вас в случай на проблеми със сигурността, свързани с вашия домакински уред, да осигуряваме възможност да сърфирате в Уеб страницата, да използвате Приложението или Смарт уредите, да отговаряме на искания и да взаимодействате с нашите услуги, включително тези, предлагани от кол центровете

Само с Ваше съгласие ние можем и да обработваме също така Ваши лични данни, за да ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения, включително оферти и отстъпки от нас и от наши доверени партньори, както и да записваме Вашите телефонни обаждания към кол центъра ни

За повече информация кликнете тук.

НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние използваме Вашите данни само ако е налице валидно правно основание да обработваме личните Ви данни, а именно:

за да Ви позволим да използвате Уеб страницата, Приложението и/или Смарт уредите и съответните услуги, както и за да обслужим Вашите искания

за да спазваме законови задължения или за да защитим законовите интереси на дружеството на основание Вашето съгласие

За повече информация кликнете тук.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние използваме Вашите лични данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на планираните цели.

За повече информация кликнете тук.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас. За тази цел ние сме въвели подходящи административни, технически и физически мерки, проектирани да предпазват Вашите лични данни срещу изгубване, кражба и неоторизирана употреба, разкриване или промяна.

За повече информация щракнете тук.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние можем да споделяме Вашите данни с (1) доставчици на услуги, (2) компании, част от Beko Europe и (3) публични институции, когато е позволено от приложимото законодателство.

След Ваше съгласие ние можем да споделяме Вашите лични данни и с наши доверени партньори за техни маркетингови цели.

За повече информация кликнете тук.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

Вашите данни може да се прехвърлят към други субекти извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Във всички случаи ние винаги гарантираме, че са предприети съответни и подходящи защитни мерки съгласно Регламента.

За повече информация кликнете тук.

ВАШИТЕ ПРАВА

Наред с редица други, Вие имате право на достъп, интегриране, актуализиране, коригиране и изтриване на Вашите лични данни.

За повече информация кликнете тук.

КОНТАКТ С НАС

Може да се свържете с нас с писмо до Europe Bulgaria EOOD на адрес: София 1113, бул. Драган Цанков № 36, Търговски център Интерпред, бл. Б, ет. 4, ап. 412.

Може да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните като ни изпратите имейл на следния адрес data_protection_emea@europeanappliances.com или по пощата на горепосочения адрес с уточнение "на вниманието на длъжностно лице по защита на данните".

Ние можем да променяме или актуализираме настоящето Уведомление за поверителност и с цел спазване на действащото законодателство,

1. ВИД НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството ще обработва следните категории данни:

 1. Данни, свързани с Вас

Дружеството обработва лични данни за Вас, събрани или предоставени от няколко източници, включително, но не само:

 1.  лични данни, предоставени от Вас директно при откриването на акаунта и/или регистрирането на закупения продукт и/ или когато искате информация, помощ и да  закупите продукти на дружеството от онлайн магазина, като например име, фамилия, адрес на местоживеене, имейл, телефонен номер.
 2. лични данни, предоставени директно от Вас или извлечени по време на телефонните обаждания, които сте направили до потребителските ни кол-центрове и които могат да бъдат записани само с Ваше съгласие, включително дати / часове на обажданията, информация за контакти на обаждащия се и информация за поръчките на клиентите;
 3. лични данни, съдържащи се в изображения, аудио и / или видео, които изпращате или позволявате на Приложението или Смарт уредите да заснемат;
 4. (iv) лични данни, предоставени от продукти или услуги на други страни, с които се свързвате чрез Приложението или Смарт уредите.

Такива данни се обработват само до степента, която е необходима за изпълнение на целите, посочени в настоящото Уведомление за поверителност. От дружеството се изисква да съхранява личните данни като анонимни и да премахва такива данни, когато не е необходимо да обработва лични данни в идентифицируема форма за целите обработката.

 1. Данни за договора

Дружеството обработва лични данни за потребителите, когато купуват продукти и услуги от дружеството, включително име, адрес, държава, данни за контакт като телефонен номер и имейл адрес. Освен това  дружеството събира данни за уредите, които сте закупили, или за услугите, които сте поръчали, включително заявки за гаранционни услуги.

 1. Употреба и данни от сърфирането

Уеб страницата, Приложението и Смарт уредите събират лични данни за Потребителите за технически и функционални цели. Тези данни не се събират с цел идентифициране на Потребителя, но може да са предпоставка за идентифициране на същия, ако например данните се сравняват с други данни, притежавани от трети страни.

Такива категории данни включват (i) IP адреса и името на домейна на компютъра на Потребителя, (ii) идентификационен номер, модел и сериен номер на Смарт уредите,; (iii) IP адреса на Вашия домашен рутер, когато свързвате Смарт уреда към нашата мрежа; (iv) вида на използвания браузър и операционна система; (v) физическото местоположение на Вашето устройство или Смарт уред (както е определено, например, използвайки сателит, мобилни клетки и WiFi сигнали); и (vi) друга информация за вашата онлайн сесия, като например URI (Uniform Resource Identifier) адреси на заявените източници, времето на заявката, начина, използван за изпращане на заявката до сървъра, обемът на получения като отговор файл, цифровия код, свързан със статуса на отговора от сървъра и други параметри, свързани с операционната система, използвана от устройството на Потребителя. След като свържете Вашия Смарт уред с нашата мрежа, ние можем автоматично да събираме периодична информация от него, включително статуса му (като например дали устройството е изключено или включено и подробности за цикъла или функцията, която изпълнява), инструкции, въведени в Смарт уреда, кодове за грешки или грешки и фактори  на неговата околна среда, които могат да повлияят на работата му (като волтаж, сила на сигнала и температура на въздуха). Можем да проследим и събираме данни за използването на Приложението, като например датата и часа, в които Приложението осъществява достъп до нашите сървъри, каква информация е изтеглена в Приложението и инструкциите, които се предават на Смарт уреда.

Данни от Уеб страницата се използват единствено, за да се събира анонимна статистическа информация относно използването на Уеб страницата и да се контролира нейната правилна работа, като тези данни се съхраняват в съответствие с нашите изисквания за съхраняване на записи. Такива данни може да се използват също и за установяване на отговорността в случай на евентуални компютърни престъпления срещу Уеб страницата, Приложението и/ или Смарт уреда.

Ако бихте предпочели дружеството  да не събира каквито и да е данни от Вашите Смарт уреди, ще трябва да деактивирате (изключите) Вашият Смарт уред от безжичния Ви рутер и да изключите бутона за безжична връзка на Вашето устройство. Деактивирането (изключването) на Вашия Смарт уред също така ще деактивира и използването на самия Смарт уред и Приложението, дори ако свързаният Ви акаунт остане активен. Ако просто деактивирате акаунта си, но не деактивирате (изключите) Вашия Смарт уред, данните, които не включват и не са свързани с личните Ви данни и не Ви идентифицират конкретно, ще продължат да се предават на дружеството .

 Ние можем да събираме лична информация на нашата Уеб страница чрез различни категории бисквитки където е приложимо и след като вие сте дали активно съгласие. За повече информация относно бисквитките, моля прегледайте нашето Уведомление за бисквитки.

2. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Когато е приложимо, ние ще обработваме Вашите лични данни, които сме събрали или са ни били предоставени, за следните цели:

 1. да ви позволим да се регистрирате в Уеб страницата или в Приложението чрез откриване на личен акаунт, да регистрирате даден продукт на Уеб страницата и да закупите продукт от Уеб страницата;
 2. б) предоставяне на услуги, свързани със Смарт уредите, включително известия за целите на съдействие, поддръжка и комуникация, необходими за използването на Вашия акаунт или Вашия Смарт уред, включително такива услуги, свързани с обслужване на клиенти и потребителски гаранции;
 3. да осъществявате онлайн покупка на продукта и да Ви предоставим допълнителни услуги (следпродажбени услуги, удължена гаранция, предотвратяване на измама, управление на върнати продукти, да се свържем с Вас в случай на проблем с безопасността свързан с някой от вашите домакински уреди);
 4. да извършваме доставки до дома на нашите продукти и да Ви предоставяме всички заявени услуги;
 5. да организираме ремонт на Вашия продукт;
 6. да управляваме исканията за информация, които ни изпращате, включително обработка на оплаквания и съобщения, получени чрез нашата интерактивна чат услуга;
 7. да участвате в промоции/конкурси с награди;
 8. да спазваме законовите разпоредби и правила и да упражняваме нашите права пред съдилищата;
 9. да Ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения, свързани с нашите продукти и услуги по електронен път (включително имейл, SMS, MMS, уведомления от социални мрежи, мобилни приложения); Имейл маркетингът се основава на съгласие. Въпреки това, в зависимост от държавата, в която се намирате, определени дейности в тази връзка могат да се основават на законния интерес на дружеството (избираеми режими);
 10. да се свързваме с Вас по телефона с маркетингови цели (неавтоматизирано) и по пощата на хартия; Такъв тип обработване може да се основава на Вашето съгласие или на законния интерес на дружеството (в случай, че имате право да се откажете от обработването)
 11. да Ви изпращаме съобщения за обслужване на клиенти относно продукти, регистрирани от Вас или към които сте проявили интерес и за да извършваме проучвания относно удовлетвореността на клиентите;
 12. след Вашето съгласие – да споделим Ваши лични данни за персонализирани маркетингови съобщения с наши избрани доверени партньори, както е посочено в Раздел 6 по-долу;
 13. да изпълняваме дейности, полезни при прехвърляния на компанията и клонове на компанията, придобивания, сливания, разделяния или друго преобразуване и за изпълнението на такива дейности.
 14. можем да слушаме записаните телефонни обаждания, направени до кол-центрове от наши клиенти за целите на извършване на вътрешно обучение, създаване и администриране на документация и с цел контрол / осигуряване на качеството.

3. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ

 1. Предоставянето на личните данни за целите по Раздел 2, пар. a), b), c), d), e) и f) и g) е необходимо с цел данните, които са ни били предоставени или споделени с нас, което включва, но не се ограничава до, регистрирането в Уеб страницата, онлайн закупуването на продукти и използването на съпътстващи конкретни услуги, както и участието в промоции и конкурси с награди; Правното основание за такъв тип обработване на лични данни е изпълнението на договор, по който Вие сте страна или в изпълнението на направено от Вас искане в тази връзка;
 2. Предоставянето на личните данни за целите по Раздел 2, пар. h) е задължително, тъй като то се изисква за целите на осигуряване на съответствие с действащото законодателство; Правното основание за такъв тип обработване на лични данни е с цел спазване на законово задължение.
 3. Предоставянето на личните данни за целите по Раздел 2, пар. h) и k) е по избор. Освен ако не е предвидено друго от законодателството на държавата, в която се намирате, без съгласие от Ваша страна,  дружеството, компаниите, които са част от Beko Europe и/или доверени партньори няма да могат да Ви изпращат персонализирани маркетингови съобщения чрез автоматизирани средства нито да записват телефонните разговори, отправени към нашите кол-центрове. Във всеки случай, след оттегляне на съгласието на Потребителите, ние повече няма да обработваме личните данни за които изискват вашето съгласие.
 4. Предоставянето на личните данни за целите по Раздел 2, пар. j), k) и m) е необходимо за да се отстояват законните интереси на дружеството и Beko Europe, които ще бъдат подходящо балансирани спрямо Вашите интереси. Ние можем да използваме също така, в съответствие с действащите закони за защита на данните, Вашите електронни координати (имейл), които сме събрали във връзка с продажбата на даден продукт или услуга, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, свързани с подобни продукти или услуги. В този случай може да възразите на такава употреба на вашите електронни координати, като кликнете върху връзката „unsubscribe" (отписване) в долната част на имейла/SMS-а всеки път, когато получите персонализирано маркетингово съобщение; или в съответствие с Раздел 9 по-долу от настоящото Уведомление за поверителност. Освен ако не е предвидено друго от законодателството на държавата, в която се намирате, нашият законен интерес е правното основание, на което разчитаме за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в настоящата точка.

4. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Дружеството ще обработва личните данни колкото дълго е необходимо, за да се постигнат планираните цели, съгласно Раздел 2 по-горе. При всички случаи се прилагат следните срокове на съхранение:

 1. данните, събрани за целите по Раздел 2, пар. a), b)  c), d), e) f) и g) ще се съхраняват за срока, изрично необходим за да се отговори на искания на субекти на данни и в съответствие с действащото законодателство и разпоредби;
 2. данните, събрани за целите по Раздел 2, пар. h) ще се съхраняват за срока, задължително предвиден от действащите законови разпоредби (напр. за данъчни цели);
 3. данните, събрани за целите по Раздел 2, пар. i) и l) ще се съхраняват за максималния срок за съхранение на данни, определен от действащите законови разпоредби; и
 4. данните, събрани за целите по Раздел 2, пар.  j), k) and m) ще се съхраняват за срок, абсолютно необходим, за да се отстояват търговските интереси на дружеството  .
 5. данните, събрани за целите на раздел 2, ал. n) ще бъдат запазени за не по-дълго от периода, определен от приложимото законодателство.

Моля, имайте предвид, че сроковете за съхранение на данни може да са различни, в зависимост от действащото местно законодателство.

5. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Вашите лични данни се обработват с подкрепата на информационни технологии и/или на хартиени носители и са защитени от подходящи устройства за сигурност, които да гарантират поверителността и безопасността на личните данни. По-конкретно, дружеството предприема подходящите административни, технически, лични и физически мерки, предназначени да предпазват съхраняваните лични данни от загуба, кражба, както и от неоторизирана употреба, разкриване или промяна на личните данни.

6. СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИ

Ние ще споделяме Вашите лични данни с наши доверени партньори, като наши доставчици на удължени гаранции, които възнамеряват да ги използват за директни маркетингови цели, само ако изрично сме Ви информирали и Вие сте ни дали конкретното си съгласие да извършваме това.

Ние можем да споделяме Вашите лични данни с:

 1. компании от Beko Europe, намиращи се във и извън ЕИП, действащи като автономни администратори;
 2. нашите внимателно избрани доставчици-трети страни , намиращи се във и извън ЕИП, като оператори на кол центрове, доставчици на услуги за оценка на съдържанието,  превозвачи, доставчици на услуги или техници и други доставчици, които работят от наше име в качеството си на надлежно определени обработващи данни за целите, посочени в настоящото уведомление; други трети страни, като част от корпоративна сделка, напр. сливане или продажба на активи.
 3. нашият доставчик на удължени гаранции Domestic & General(„D&G") [Domestic & General Insurance PLC]. D&G ще действа като съвместен администратор (заедно с дружеството) с цел популяризиране и продажба на удължени гаранции, както и за обработване на заявки за ремонт съгласно такива удължени гаранции. По-специално, D&G ще обработва личните данни за следните цели: (i) регистрация и управление на Вашия акаунт / профил, както и гаранциите на производителите; (ii) популяризиране, продажба и администриране на договори за услуги и продукти; (iii) в определени държави, за обработване и приемане на входящи обаждания за обслужване на клиенти и актуализиране тези данни с информация от такива потребители; (iv) да получава лични данни от потребителите, за да извършва продажби на договори за услуги, и да актуализира тези данни с информация от потребителите; (v) да обработва и отговаря на входящи жалби от потребители (включително всички съдебни спорове); (vi) да управлява уговарянето и предоставяне на ремонтни услуги и да снабдява потребителите с продукти-заместители, и да коригира и актуализира тези данни с информация от потребителите във връзка с такива ремонтни услуги и / или снабдяването с продукти-заместители и / или да актуализира такива лични данни; (vii) извършва проучвания за качеството на продуктите и извършените услуги.
 4. Трети страни, предоставящи услуги за електронни плащания, с цел управление на плащанията, свързани с Вашите поръчки. За целите на по-голяма яснота уточняваме, че дружеството не обработва каквито и да е банкови / финансови данни (включително информация за кредитни карти) на Потребителите, с изключение на строго необходимите за целите на Раздел 2, ал. в) (напр. за предоставяне на удължена гаранция на потребителите). Във връзка с такова обработване, трети страни, предоставящи услуги за електронни плащания, ще обработват Вашите лични данни като самостоятелни администратори, в съответствие с Регламента (и всички други приложими местни закони и разпоредби) и техните собствени политики за поверителност. Дружеството   не носи отговорност за каквито и да е щети (включително тези, възникнали в резултат на нарушение на Регламента и други приложими закони за защита на данните), произтичащи от обработването на банкови / финансови данни на потребителите (включително информация по кредитни карти) от посочената трета страна, извършваща услуги по електронни плащания.
 5. Във връзка с разпространението, ремонта и поддръжката на нашите продукти, ние споделяме адреса и данните за контакт на нашите потребители с нашите партньори само когато е строго необходимо;
 6. Може да ни се наложи да разкрием лична информация в отговор на законосъобразни искания от държавни органи, включително искания от национални агенции за сигурност или правоприлагащи органи.

Такива трети страни ще обработват Вашите лични данни от наше име в ролята на надлежно ангажирани обработващи лични данни (с изключение на описаното в буква d) за целите, описани в настоящото уведомление, в съответствие с нашите изисквания за поверителност на данните и сигурност и не им е позволено да използват личните данни, които получават от нас, за друга цел.

7. Предаване на данни извън ЕИП

Всяко предаване на Вашите лични данни извън ЕИП (в рамките на или извън

Beko Europe ) се извършва съгласно следните съответни предпазни мерки съгласно Регламента: 

 1. Когато Европейската комисия е издала решение относно адекватното ниво на защита; или
 2. когато са предоставени подходящи гаранции от или на компанията от Beko Europe, която изнася личните ви данни, включително, но не само, стандартни договорни клаузи за защита на данните. Без да се засяга гореизложеното, прехвърлянето въз основа на стандартни договорни клаузи за защита на данните се съпровожда с допълнителни организационни и технически мерки, предназначени да осигурят адекватно ниво на защита на Вашите лични данни.

8. НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПОД 18 Г.

Уеб страницата, нашите Приложения и Смарт уреди не се занимават с лица на възраст под 18 г. и дружеството не събира преднамерено лични данни от лица на възраст под 18 г.

9. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Вие, по всяко време и безплатно, може да имате и/или да упражнявате следните права:

 1. правото да се информирате относно целите и начините за обработка на Вашите лични данни;
 2. правото на достъп до Вашите лични данни (често известно като „заявка за достъп до данните на субекта"). То ви предоставя възможност да получите копие на личните данни, които притежаваме за Вас; 
 3. правото да помолите за актуализиране или коригиране на личните данни, които притежаваме за Вас. То ви предоставя възможност да коригираме каквито и да са непълни или неточни данни, които притежаваме за Вас, макар че може да е необходимо да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте; 
 4. правото да заявите изтриване на Вашите лични данни. То Ви предоставя възможност да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато за нас не съществува основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това имате правото да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите на обработката или когато ние трябва да изтрием Вашите лични данни, за да спазим местното законодателство. Имайте предвид обаче, че ние не винаги ще можем да изпълним Вашето искане за изтриване поради конкретни правни основания, които ще Ви бъдат съобщени, ако е приложимо, към момента на Вашето заявка;  (процедура за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни)
 5. правото да ограничите обработването на Вашите лични данни. То ви предоставя възможност да ни помолите да прекратим обработването на Вашите лични данни в следните хипотези: (а) ако желаете ние да установим точността на данните; (b) когато използването от наша страна на данните е неправомерно, но Вие не искате от нас да ги изтрием; (с) когато имате нужда ние да съхраняваме данните, дори и вече да не го изискваме, тъй като Ви е необходимо да установите, упражните или да се защитите от правни претенции; или (d) Вие сте възразили да използваме Вашите данни, но ние трябва да проверим дали имаме надлежни законови основания да ги използваме; 
 6. правото да възразите на обработването, изцяло или частично, на Вашите лични данни, когато ние се позоваваме на правен интерес (или на този на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите на обработката по тази причина, тъй като смятате, че тя оказва влияние върху Ваши основни права и свободи. В някои случаи ние можем да докажем, че имаме убедителни законови основания да обработваме Вашата информация, което надхвърля Вашите права и свободи;
 7. когато ние разчитаме на Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, правото да оттеглите съгласието за обработката на Вашите лични данни свободно и по всяко време, също чрез кликване върху опцията за отписване в долната част на нашите маркетингови съобщения;
 8. правото за преносимост на Вашите лични данни към Вас или към различен доставчик. Ние ще предоставим на Вас, или на трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни по структуриран, обичайно използван, машинно четим формат;
 9. Правото да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на data_protection_emea@europeanappliances.com ; и
 10. правото да подадете оплакване до компетентния национален или съдебен орган за защита на данните.

Ако желаете да упражните правата, посочени по-горе, или да повдигнете въпроси относно личните данни, които притежаваме за Вас, моля, изпратете ни имейл на следния адрес data_protection_emea@europeanappliances.com  или ни пишете на: Europe Bulgaria EOOD на адрес: София 1113, бул. Драган Цанков № 36, Търговски център Интерпред, бл. Б, ет. 4, ап. 412, на вниманието на Отдела за защита на данните.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ

Това Уведомление за поверителност подлежи на периодичен преглед. Уведомлението за поверителност може да бъде актуализирано за отразяване на промени в нашите практики за поверителност. При съществени промени ще Ви информираме чрез актуализиране на настоящето Уведомление за поверителност преди датата на влизане в сила. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате Уведомлението за поверителност за най-актуална информация относно нашите практики за поверителност. Това Уведомление за поверителност е актуализирано последно на 01/07/2024.

TRUSTe

Developed by iSH
Click to Open Popup Box!